Βασική δογματική διδασκαλία Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

1. Ο άλλος Παράκλητος

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ολίγον προ του σεπτού πάθους Του, υπεσχέθη εις τους μαθητάς Του:

«Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σάς δώση άλλον Παράκλητον, δια να μείνη μαζί σας αιωνίως, το Πνεύμα, δηλαδή, της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν είναι εις θέσιν να το λάβη, διότι δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Σεις όμως το γνωρίζετε, διότι μένει πλησίον σας και θα είναι μέσα σας» (Ιωάννης 14,16-17).

«Ο Παράκλητος, το Πνεύμα το άγιον, το οποίον θα στείλη ο Πατήρ εις το όνομα μου, Εκείνος θα σάς διδάξη όλα και θα σάς υπενθύμιση όλα όσα σάς είπον» (Ιωάννης 14,26). «Όταν δε έλθη ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω υμίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού» (Ιωάννης 15,26).

«Εάν δε πορευθώ, πέμψω Αυτόν προς υμάς. Και όταν έλθη Εκείνος θα ελέγξη τον κόσμον αναφορικώς προς την αμαρτίαν και την δικαιοσύνην και την κρίσιν και όσον αφορά μεν εις την αμαρτίαν, διότι δεν πιστεύουν εις εμέ… Έχω πολλά ακόμη να σάς είπω, αλλά δεν ημπορείτε να τα βαστάσετε ακόμη. Αλλ’ όταν έλθη Εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θα σάς οδηγήση εις όλην την αλήθειαν, διότι δεν θα ομιλήση από τον εαυτόν του, αλλά θα είπη όσα έχει ακούσει και θα σάς αναγγείλη εκείνα τα οποία μέλλουν να συμβούν. Εκείνος, εμέ θα δοξάση, διότι θα πάρη από ό,τι είναι ιδικόν μου και θα σας το αναγγείλη» (Ιωάννης 16,7-14).

Όλα αυτά τα χωρία της Αγίας Γραφής φανερώνουν σαφώς την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος.

Τούτο πρέπει να το υπογραμμίσωμεν, διότι υπάρχουν αιρετικοί άνθρωποι, οι οποίοι αρνούνται ότι το Πνεύμα το άγιον αποτελεί ιδιαίτερον πρόσωπον.

Ο Κύριος, αναφερόμενος εις το πρόσωπον του Αγίου Πνεύματος, λέγει, «Εκείνος» (Ιωάννης 14,26. 15,26. 16,13), και ομιλεί δι’ «άλλον Παράκλητον» (Ιωάννης 14,16), δηλαδή δι’ ιδιαίτερον πρόσωπον, το οποίον διακρίνεται σαφώς από τον Πατέρα και από τον Υιόν (Ιωάννης 14,26). Αυτόν τον Παράκλητον βλέπει ο Χριστός εις τον Ιορδάνην να κατέρχεται εις αυτόν «ωσεί περιστεράν» (Ματθαίος 3,16).

 

2. Το άγιον Πνεύμα, τρίτον Πρόσωπον της Αγίας Τριάδος

«Κάνεις δεν ημπορεί να είπη Κύριον τον Ιησούν παρά εν Πνεύματι Αγίω. Υπάρχουν, βεβαίως, ποικιλίαι χαρισμάτων, αλλά το Πνεύμα είναι το ίδιον, υπάρχουν και ποικιλίαι διακονιών, αλλ’ ο Κύριος είναι ο ίδιος, και διάφορα είδη ενεργειών υπάρχουν, αλλ’ ο Θεός είναι ο ίδιος ο οποίος ενεργεί όλα εις όλους. Εις τον καθένα δίδεται η φανέρωσις του Πνεύματος δια κάποιον σκοπόν» (Α’ Κορινθίους 12,3-7).

Το τρίτον Πρόσωπον της Αγίας Τριάδος χαρακτηρίζεται εις το Σύμβολον της Πίστεως ως «το άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λάλησαν δια των Προφητών».

Όλα αυτά δηλώνουν την πίστιν της Εκκλησίας μας εις την θεότητα του Αγίου Πνεύματος.

Η Αγία Γραφή, εις όλα τα χωρία τα οποία αναφέραμεν περί του Τριαδικού Θεού βεβαιώνει την θεότητα του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος.

Όμως μερικοί κακόδοξοι άνθρωποι, υποστηρίζουν ότι το Πνεύμα το άγιον δεν είναι Θεός, αλλά «ενέργεια» του Πατρός ή και του Υιού.

Τούτο δεν είναι δυνατόν, διότι ο Κύριος το χαρακτηρίζει, καθώς είδομεν, ως «άλλον Παράκλητον» (Ιωάννης 14,16), τον οποίον «πέμπει ο Πατήρ» εις το όνομα του Χριστού (Ιωάννης 14,26).

Ακόμη, ο Κύριος διέκρινε το Πνεύμα το άγιον από το πρόσωπον του Υιού όταν έλεγε:

«Όποιος είπη λόγον εναντίον του Υιού του ανθρώπου, θα συγχωρηθή, αλλ’ εκείνος ο οποίος θα βλασφημήση κατά του Αγίου Πνεύματος, δεν θα συγχωρηθή» (Λουκάς 12,10. Παράβαλλε Και Εβραίους 10,29).

Το άγιον Πνεύμα δεν δύναται να είναι απλή «ενέργεια» του Πατρός. Διότι, τότε, πως το χαρακτηρίζει ο Απόστολος ως «Πνεύμα του Υιού», το οποίον ο Θεός στέλλει εις τας καρδίας μας και κράζει «Αββά ο Πατήρ»; (Γαλ. 4,6. Παράβαλλε Και Α’ Πέτρ. 1,11). Πώς, τότε, λέγει ο Κύριος ότι αποστέλλεται «εις το όνομα αυτού» (Ιωάννης 14,26) και ότι θα πάρη από ό,τι είναι του Υιού και θα το αναγγείλη; (Ιωάννης 16,14).

Σχόλιαστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *